• Dôležité informácie

     • Povinnosť zapísať dieťa do prvého ročníka platí pre všetky deti (respektíve ich zákonných zástupcov), ktoré do 1. septembra tohto roku dovŕšia vek 6 rokov. Podľa zákona nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. 

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

      Do akej školy môžem dieťa zapísať?

      Každá škola má svojím  zriaďovateľom stanovený svoj školský  obvod. Rodič môže  uplatniť svoje právo a vybrať  aj inú základnú školu. Je však na riaditeľovi danej školy, či bude so zápisom dieťaťa  súhlasiť. Danú skutočnosť  oznámi rodičovi formou rozhodnutia

      Kontakt:
      tel: 043/4230109
      mobil: 0911 951 144
      email: zsalexandradubceka@gmail.com

       

    • Kedy sa zápis bude konať a čo je potrebné urobiť?

    • Zápis do 1. ročníka sa podľa zákona koná v dňoch 1. - 30. apríla. Presný termín zápisu v daný školský rok určí škola po dohode so zriaďovateľom. Termín je zverejnený na webovej stránke školy i na vstupe do hlavnej budovy ZŠ. 

     Zákonný zástupca je povinný si priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz.

     Záväzne objednať a zaplatiť sadu školských potrieb je možné aj pri zápise budúceho prváka!

     Žiakom, ktorí budú prijatí do 1. ročníka, záväzne si objednajú a zaplatia sadu školských potrieb, bude sada školských potrieb objednaná hromadne prostredníctvom školy. Sadu školských potrieb budúci prváci dostanú na začiatku septembra. Bližšie informácie pri zápise do 1. ročníka.

      

      

    • Školský obvod ZŠ A. Dubčeka v Martine

     • Bambusky č. 1 - 3
     • Bellova 
     • Budovateľov
     • Červenej armády 2,4,6,8,10,12,14,16,18
     • Družstevná 
     • Jilemnického
     • J. Palkoviča
     • Komenského 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
     • Kozmonautov
     • Nálepkova
     • Novojičínska
     • Obchodné centrum Tulip
     • Rumunskej armády
     • Severná
     • Školská
     • Tomášikova
     • Východná
     • Zvolenská